ตารางประเมินราคากลาง 
ตารางประเมินราคากลาง งานจัดสวน
รายการ รายละเอียด ราคาประเมิน หมายเหตุ
1.ออกแบบจัดสวน ระดับ A
- รับบริการพื้นที่จัดสวนทั้งหมด เริ่มต้น 30 ตร.ม ขึ้นไป ราคาเริ่มต้น ฟรีค่าออกแบบ
- งานจัดสวนครอบคุม งานปรับพื้นที่ทั้งหมด งานปรับสภาพดินปลูก งาน 3,500 บาท - คิดราคาจาก
  ระบบระบายน้ำ งานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดภายในส่วน ได้แก่ ระบบ 5,500 บาท ประเมินราคา
  สปิงเกอร์ ระบบไฟฟ้าในสวน เป็นต้น ต่อหนึ่ง ตร.ม กลางโดยไม่
- ส่วนประกอบตกแต่งสวน เช่น งานศาลา งานซุ้มระแนง  งานบ่อน้ำตก ยึดเป็นราคา
  งานบ่อน้ำพุ งานบ่อน้ำล้น งานทางเดิน (รวมงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ จริงของรับ
  งานออกแบบจัดสวนทั้งหมด) เหมา = 10%
- ต้นไม้หายาก เกรด A (งานจัดสวนต้นไม้สมบูรณ์ 70%=ขนาดต้นไม้) ฟรีค่าควบคุมงาน
- การประกันผลงาน ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างในส่วนออกแบบจัดสวน 5%
      180 วันหลังส่งมอบงาน
2.ออกแบบจัดสวน ระดับ B
- รับบริการพื้นที่จัดสวนทั้งหมด เริ่มต้น 60 ตร.ม ขึ้นไป ราคาเริ่มต้น ฟรีค่าออกแบบ
- งานจัดสวนครอบคุม งานปรับพื้นที่ งานระบบระบายน้ำ งานระบบสาธาร 2,000 บาท - = 10% จากงบ
  ณูปโภค บางที่เกี่ยวข้อง 3,000 บาท ประมาณกลาง
- ส่วนประกอบการจัดสวนบางส่วน เช่น ทางเดินภายในส่วน บ่อน้ำ เป็นต้น ต่อหนึ่ง ตร.ม
- ต้นไม้ Standard มีขายทั่วไป (ไม้ยืนต้นขนาดลำต้น 4-5 นิ้ว สูง 3 ม.)
3.ออกแบบจัดสวน ระดับ C
- รับบริการพื้นที่จัดสวนทั้งหมด เริ่มต้น 100 ตร.ม ขึ้นไป ราคาเริ่มต้น ฟรีค่าออกแบบ
- งานจัดสวน Standard ทั่วไป ไม่รวมระบบสาธารณูปโภค ทั้งหมด 1,000 บาท = 15% จากงบ
. - ต้นไม้ Standard 2,500 บาท ประมาณกลาง
. ต่อหนึ่ง ตร.ม.
.

ราคาค่าออกแบบก่อนดำเนินการ ออกแบบจัดสวน  -เหมือนเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งหมด  หมายเหตุ  การประเมินราคากลางที่นำเสนอเป็นราคาที่ได้จากผลงานทาง Gardenart ได้รับเหมาจัดสวนที่ผ่านมา และ เป็นราคาอ้างอิงในการคิดค่าออกแบบก่อนที่จะทำราคาจริงจากแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะนำเสนอ ใบเสนอราคา BOQ.ภายหลัง  อนึ่ง ฟรีค่าออกแบบ ถ้าใช้บริการรับเหมาจัดสวนจาก Gardenart โดยจะหักลบราคาค่าออกแบบออกจากยอดราคารับเหมาจริง ซึ่งถือเป็นราคาในส่วนหนึ่งของราคารับเหมา ฟรีค่าออกแบบและคุมงานทั้งหมด                                                                                                                                                                        

ราคาค่าออกแบบเเละควบคุมงาน ก่อนดำเนินการ มัดจำทำสัญญา = 30% งานออกแบบดำเนินการได้ 70% = 40% งานแบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมตีราคา =30% (จากราคาค่าออกแบบ)      

หมายเหตุ   - ราคาค่าออกแบบ จะนำไปหักลบออกจากยอดราคารับเหมาจริง เมื่อใช้บริการ รับเหมาจาก Gardenart 

 

                                                                                                                                                           

  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view